TOP
xTRA POINT xTRA BLUENEFIT

xTRA POINT xTRA BLUENEFIT

ลูกค้า PTT Blue Card โอนคะแนนสะสม Blue Point เป็น xCashPoint วันนี้ รับสิทธิ์พิเศษ 2 ต่อ!! ต่อที่ 1 : โอนคะแนนขั้นต่ำที่ 400 คะแนนต่อครั้ง ลุ้นรับแต้มเงินรวม 100,000 xCashPoint ต่อที่ 2 : โอนคะแนนขั้นต่ำ 800 คะแนนขึ้นไป รับฟรี!! คูปองส่วนลดซิลเล่อร์ มูลค่า 50 บาท (2,000 สิทธิ์แรก) ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ก.ค – 15 ต.ค. 63

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ลูกค้า PTT Blue Card โอนคะแนนสะสม Blue Points เป็น xCashPoint ขั้นต่ำที่ 800 Blue Points ต่อ 1 Transaction รับฟรี!! คูปองส่วนลด Sizzler มูลค่า 50 บาท

  2. คูปอง Sizzler มูลค่า 50 บาท จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ เฉพาะ 2,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

  3. คูปอง Sizzler มูลค่า 50 บาท ผู้ร่วมแคมเปญจะได้รับในแอปพลิเคชั่น xCash ทุกกวันที่ 1 ในเดือนถัดไป (1 ส.ค. / 1 ก.ย. / 1 ต.ค. / 1 พ.ย.)

  4. ลูกค้า PTT Blue Card โอนคะแนนสะสม Blue Points มาเป็น xCashPoint ขั้นต่ำที่ 400 คะแนน Blue Point ต่อ transaction รับ 1 สิทธิ์ Lucky draw ลุ้นรับรางวัลรวม 100,000 xCashPoint

  5. รายละเอียดรางวัล Prize Details
          30,000 xCashPoint จำนวน 1 รางวัล
          10,000 xCashPoint จำนวน 2 รางวัล
          3,000 xCashPoint จำนวน 5 รางวัล
          1,000 xCashPoint จำนวน 20 รางวัล
          500 xCashPoint จำนวน 30 รางวัล
  รวมมูลค่า 100,000 xCashPoint ( 1 xCashPoint = 1 บาท)

  6. จับรางวัล 4 พฤศจิกายน 2563

  7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 6 พฤศจิกายน 2563 ทาง FB Fanpage xCash และ PTT Blue Society

  8. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดนำมาแยกออกเป็นกองชิ้นส่วนตามที่บริษัทฯกำหนด และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนแต่ละกองให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล

  9. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ตลอดรายการ

  10. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  11. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด

  12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมกิจกรรม หากตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตหรือทำผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  14. ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

  15. รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ www.pttbluecard.com และ www.xcashrewards.com

  เงื่อนไขการรับรางวัล :

  1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน , บัตร PTT Blue Card และหน้าแอปพลิเคชั่น xCash พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ ผู้โชคดีทราบ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทฯในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป

  2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล

  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 2% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

  4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนใช้คะแนนรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข , การทุจริตการลงทะเบียนล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตามและคะแนนที่ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถคืนกลับเป็นคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  5. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการ

  6. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
ผลลัพธ์
การยืนยัน